Fjällnära skog?
Du menar fjällbjörkar?

Den svenska fjällnära skogen är inte hittepå, den är definierad i skogsvårdslagen som ett geografiskt avgränsat område mellan barrskogsgränsen och gränsen för  produktiv skog.

Den sträcker sig från Transtrand i söder till Karesuando i norr och är ett av de få sammanhängande skogslandskapen i Europa.

Stora delar av den fjällnära skogen har aldrig kalavverkats, endast varsamt brukats i mycket liten skala. Här har både tamboskap och renar betat i århundraden.

Artrikedomen är hög, och en kalavverkning här skulle få mycket dramatiska följder eftersom återväxten är extremt låg.

Vi hade hoppats att riksdagen skulle besluta om ett formellt skydd av den fjällnära skogen men i dagsläget verkar det inte bli så.

Det krävs dock tillstånd från skogsstyrelsen för att få avverka fjällnära skog, och avverkningsanmälningarna har tyvärr ökat drastiskt i Jämtland-Härjedalen det senaste året.

Finns det inte mer skog i Sverige än någonsin?

Vi tycker att det är skillnad på skog och skog!

Sedan 50-talet har över 60 procent av Sveriges skogar kalhuggits. Gamla naturskogar har ersatts med produktionsskogar, som består av tätt planterade granar eller tallar i samma ålder.

Avsaknaden av till exempel gammal skog, lövträd och död ved bidrar till en försämrad, eller förstörd livsmiljö för många andra arter.

Det är lätt att tro att det finns mer skog idag än för 100 år sedan, men det är en sanning med modifikation. Ja, det finns lika mycket trädbevuxen yta idag, men artrikedomen har minskat drastiskt, naturskogar har kalavverkats och ersatts med trädplanteringar.

Det moderna skogsbrukets kalavverkningar leder till förlust av livsmiljöer för mängder av arter, och mer än 2000 skogslevande arter är rödlistade. Idag råder akut brist på gammal skog, grova träd och död ved.

Det moderna skogsbruket påverkar inte bara den biologiska mångfalden utan även klimatet. Kalavverkning leder till mindre kol i skogarna och mer koldioxid i atmosfären. Dessutom används 80% av skogsråvaran till kortlivade produkter som förbränns vilket leder till ytterligare koldioxidutsläpp.

Från Naturskyddsföreningens kampanjer Tyst Skog och Låt skogen leva

Låt skogen leva

Vet du att vi befinner oss i en naturkris? Det intensiva skogsbruket i Sverige hotar många av skogens djur, växter och svampar. Sveriges politiker måste agera. 

Till Naturskyddsföreningens kampanj Låt skogen leva.

Bli skogshjälte!

Skriv upp dig på namninsamlingen för att få veta när det är dags att kraftsamla för skogen i sociala medier.

Fördjupningstips

Naturskyddsföreningen Mitts YouTube-kanal

More of everything – en film om svenskt skogsbruk

FORESTRY AT THE EDGE – rapport från föreningen Skydda Skogen om vikten att bevara den fjällnära skogen

Bruk och missbruk av naturens resurser – En svensk miljöhistoria av Claes Bernes and Lars J. Lundgren