Inte störa – inte förstöra

På din vandring genom fjällnära skog bör du tänka särskilt på att:

  • Ta med allt skräp hem
  • Gräv en grop för bajs och papper – täck över
  • Håll hunden kopplad 
  • Visa hänsyn till renar och andra djur
  • Elda försiktigt och respektera eldningsförbud. Elda aldrig på klipphällar. 

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteter. Motortrafik ingår inte i allemansrätten!

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av den arten.

Mer om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplats.

Skyddade områden

Skyddade områden har fler regler. I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. 

Kolla upp vilka regler som gäller i de skyddade områden som du passerar på just din vandring. Reglerna hittar du på Länsstyrelsens webbsidor för skyddad natur. 

Informationen finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Hänsyn till rennäringen

I stora delar av Jämtlands län bedrivs aktiv renskötsel av medlemmar i samebyar, som är både ett geografiskt område och en ekonomisk sammanslutning. Renskötselrätten bygger på urminnes hävd och är skyddad i grundlagen.

Renar är känsliga för störningar. Det gäller särskilt på våren i april-maj när kalvarna föds, men också när renarna samlas in och drivs för kalvmärkning eller skiljning.

Allemansrätten gäller även på renbetesfjällen. Förutom det vanliga ansvaret du som besökare har, får inte nyttjande av allemansrätten på fjället ske så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för samebyarnas renskötsel. Läs mer här.